27 sep, 12:41
2017
Algemeen
Coördinerend Communicatieadviseur Land van Cuijk

Besluit afzonderlijke gemeenteraden

.

Besluit afzonderlijke gemeenteraden
Land van Cuijk over bestuurlijke toekomst

 

Land van Cuijk, 20 september 2017 - In de zomer van 2016 besloten de vijf gemeenteraden in het Land van Cuijk om een verkenning uit te voeren naar de ‘voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking’. Bij de verkenning is gekeken naar alle mogelijke scenario’s, zoals zelfstandigheid, bestuurlijke fusie en innovatieve vormen van samenwerking. De bevindingen van Berenschot werden neergelegd in het rapport “Een ongekende bestemming?”. Onderdeel van de verkenning is ook een advies van procesbegeleider Peter van der Velden met betrekking tot de toekomst van het Land van Cuijk. Berenschot en Van der Velden adviseren om één nieuwe gemeente te gaan vormen in het Land van Cuijk. Woensdagavond 20 september heeft elke gemeenteraad afzonderlijk een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk.

 

In lijn met het rapport en het advies is door het Regieteam het volgende ontwerpbesluit voorgelegd aan de raden:


“1. Neem kennis van het rapport ‘Een ongekende bestemming?’ en het advies van procesbegeleider Peter van der Velden.

2. Kies voor de vorming van één nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2023 (scenario ‘Nu doorpakken’).
3. Verzoek de colleges dit scenario te vertalen in een plan van aanpak (inclusief tijdpad) en dit plan van aanpak vóór 1 januari 2018 - via het Regieteam - aan te bieden aan de raden. Het plan van aanpak in te vullen langs twee sporen: Kernendemocratie en Herindelingsproces.
4. Verzoek de colleges om vóór 1 januari 2018 een voorstel aan te bieden aan de raden, waarmee vanaf 2018 middelen en menskracht worden vrijgemaakt voor de uitwerking van de Kernendemocratie.”


Dit besluit vormde de basis voor de behandeling in de afzonderlijke raden. Via amendementen was het voor de raden mogelijk om te komen tot aanpassingen van het besluit. De afzonderlijke gemeenteraden hebben woensdag 20 september 2017 als volgt besloten:

Gemeente Boxmeer
De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorgestelde ontwerpbesluit.

Gemeente Cuijk
De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorgestelde ontwerpbesluit.

Gemeente Grave
De raad nam één amendement (voorstel tot wijziging) aan: de keuze voor het alternatieve scenario “Stip aan de horizon”, voor de vorming van één nieuwe gemeente Land van Cuijk in de periode 2023-2025.

In de daarop volgende stemming heeft de gemeenteraad het gewijzigde ontwerpbesluit afgewezen.

De gemeenteraad nam verder één motie aan: er volgt op 21 maart 2018 - tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen - een brede, representatieve opiniepeiling onder de inwoners van Grave.

Gemeente Mill en Sint Hubert
De gemeenteraad heeft het voorgestelde ontwerpbesluit afgewezen.

Gemeente Sint Anthonis
De raad nam één amendement aan (voorstel tot wijziging): voorwaarde voor instemming met herindeling is een financieel arrangement, waardoor door zuinigheid gespaard geld in de kernen van de huidige gemeente Sint Anthonis geïnvesteerd kan worden. Daarnaast heeft de raad het college opgedragen zo spoedig mogelijk een uitgewerkt ‘dorpeninvesteringsplan’ op te stellen.

In de daarop volgende stemming heeft de gemeenteraad het gewijzigde ontwerpbesluit aangenomen.

Vervolg
Het Regieteam Raden Land van Cuijk (samengesteld uit een vertegenwoordiging van de vijf gemeenteraden) voert de regie over de verkenning naar de voor het Land van Cuijk best passende vorm van verregaande samenwerking. Het Regieteam komt woensdag 27 september bij elkaar om de vervolgstappen op basis van de door de vijf raden genomen besluiten in beeld te brengen.